دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی - نیمسال اول 1400

آدرس کلاس های مجازی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

ادامه...

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی - نیمسال اول 1400

آدرس کلاس های مجازی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

ادامه...

دانشکده علوم انسانی آزادشهر - نیمسال اول 1400

آدرس کلاس های مجازی دانشکده علوم انسانی آزادشهر

ادامه...

دانشکده فنی و مهندسی مینودشت - نیمسال اول 1400

آدرس کلاس های مجازی دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

ادامه...

دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی - نیمسال اول 1400

آدرس کلاس های مجازی دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

ادامه...

راهنماي استفاده از كلاس هاي مجازي - نیمسال اول 1400

راهنماي استفاده از كلاس هاي مجازي

ادامه...