تاریخ ثبت: چهار شنبه, 27 فروردین,1399 11:42:34 ق.ظ

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

کلاس های مجازی به ترتیب اولویت زمانی در حال ساخته شدن می باشند. در صورتی که در روز کلاس خود با پیام Not Found مواجه شدید با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

دانشجويان و اساتید محترم جهت رفع مشكلات احتمالي خود با آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل فرماييد:

دانشکده علوم پایه و فني و مهندسي ( آقاي قزلسفلو :  01733264171 / 09117271256)

نام درس نام استاد   کد مشخصه آدرس کلاس
آز-فیزیک حالت جامد 1 مهدی عصری 16945 http://elc.gonbad.ac.ir/p16945
پروژه نرم افزار(کارشناسی) احمد جلیلی 16639 http://elc.gonbad.ac.ir/p16639
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی ترشیزی 16640 http://elc.gonbad.ac.ir/p16640
پروژه نرم افزار(کارشناسی) مهدی علی بگلی 16641 http://elc.gonbad.ac.ir/p16641
کارآموزی(کارشناسی) احمد جلیلی 16642 http://elc.gonbad.ac.ir/p16642
کارآموزی(کارشناسی) مهدی ترشیزی 16643 http://elc.gonbad.ac.ir/p16643
کارآموزی(کارشناسی) مهدی علی بگلی 16644 http://elc.gonbad.ac.ir/p16644
آز-بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 17053 http://elc.gonbad.ac.ir/p17053
زیست شناسی پرتوی محمود صالحی 17084 http://elc.gonbad.ac.ir/p17084
روش های نمونه گیری 1 مجتبی کاشانی 17120 http://elc.gonbad.ac.ir/p17120
ریاضیات مهندسی * مشخص نشده است* 16581 http://elc.gonbad.ac.ir/p16581
فیزیک 1 مارال آزمونفر 16583 http://elc.gonbad.ac.ir/p16583
آز- ماشین های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16584 http://elc.gonbad.ac.ir/p16584
آز- ماشین های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16585 http://elc.gonbad.ac.ir/p16585
عایق ها وفشارقوی عبدالرضا قره خانی 16588 http://elc.gonbad.ac.ir/p16588
زلزله شناسی رسول یازرلو 16931 http://elc.gonbad.ac.ir/p16931
آز فیزیک پایه 1 مصطفی مهدی پور 16936 http://elc.gonbad.ac.ir/p16936
اصول کنترل کیفیت الهام امینی 16967 http://elc.gonbad.ac.ir/p16967
آز شیمی عمومی * مشخص نشده است* 16933 http://elc.gonbad.ac.ir/p16933
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1 مظاهر کریمی 16576 http://elc.gonbad.ac.ir/p16576
حفاظت ورله محمد فرشاد 16577 http://elc.gonbad.ac.ir/p16577
زبان تخصصی نرم افزار (کارشناسی) احمد جلیلی 16616 http://elc.gonbad.ac.ir/p16616
مهندسی نرم افزار احمد جلیلی 16617 http://elc.gonbad.ac.ir/p16617
هوش مصنوعی بابک افشین 16618 http://elc.gonbad.ac.ir/p16618
آز - سیستماتیک گیاهی 1 علی ستاریان 17023 http://elc.gonbad.ac.ir/p17023
سیستماتیک گیاهی 1 جمیله پناهی میرزاحسنلو 17024 http://elc.gonbad.ac.ir/p17024
زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17025 http://elc.gonbad.ac.ir/p17025
تولید انرژی الکتریکی مظاهر کریمی 16586 http://elc.gonbad.ac.ir/p16586
ماشین های الکتریکی مخصوص علی بهنیافر 16587 http://elc.gonbad.ac.ir/p16587
ریاضی عمومی راضیه فرخ زاد رستمی 16971 http://elc.gonbad.ac.ir/p16971
زیست شناسی پرتوی محمود صالحی 17072 http://elc.gonbad.ac.ir/p17072
مبانی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی * مشخص نشده است* 17083 http://elc.gonbad.ac.ir/p17083
بوم شناسی تکامل انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17187 http://elc.gonbad.ac.ir/p17187
ریاضی فیزیک 1 آسیه  پدری 16932 http://elc.gonbad.ac.ir/p16932
مبانی زیست فناوری جانوری عیسی جرجانی 17186 http://elc.gonbad.ac.ir/p17186
اصول سرپرستی الهام امینی 16965 http://elc.gonbad.ac.ir/p16965
شیمی آلی پیشرفته مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16989 http://elc.gonbad.ac.ir/p16989
رشد نمو گیاهی ابوالفضل دانشور 17089 http://elc.gonbad.ac.ir/p17089
مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17039 http://elc.gonbad.ac.ir/p17039
آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17041 http://elc.gonbad.ac.ir/p17041
زیست شناسی انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17044 http://elc.gonbad.ac.ir/p17044
زبان تخصصی عیسی جرجانی 17045 http://elc.gonbad.ac.ir/p17045
ژنتیک پایه عیسی جرجانی 17046 http://elc.gonbad.ac.ir/p17046
بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17047 http://elc.gonbad.ac.ir/p17047
بوم شناسی دریا * مشخص نشده است* 17063 http://elc.gonbad.ac.ir/p17063
جانورشناسی مهره دار کیاوش گلزاریان پور 17064 http://elc.gonbad.ac.ir/p17064
فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17065 http://elc.gonbad.ac.ir/p17065
کارگاه برق علی بهنیافر 16578 http://elc.gonbad.ac.ir/p16578
آمار ریاضی 2 مجتبی کاشانی 17119 http://elc.gonbad.ac.ir/p17119
مبانی کامپیوتر برنامه سازی مهدی شاهینی 17128 http://elc.gonbad.ac.ir/p17128
آز - مهندسی نرم افزار مهدی محمدخانی 16615 http://elc.gonbad.ac.ir/p16615
گرافیک کامپیوتری 1 بابک افشین 16620 http://elc.gonbad.ac.ir/p16620
آلودگی دریا * مشخص نشده است* 17082 http://elc.gonbad.ac.ir/p17082
آز-بوم شناسی گیاهی عارفه علی پور 17054 http://elc.gonbad.ac.ir/p17054
فیزیک حالت جامد 1 مهسا افسری 16930 http://elc.gonbad.ac.ir/p16930
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 مهسا افسری 16939 http://elc.gonbad.ac.ir/p16939
آز-زیست شناسی انگل ها کیاوش گلزاریان پور 17049 http://elc.gonbad.ac.ir/p17049
مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی سهراب بوذرپور 17055 http://elc.gonbad.ac.ir/p17055
بیوشیمی متابولیسم محمود صالحی 17056 http://elc.gonbad.ac.ir/p17056
مبانی علوم ریاضی راضیه فرخ زاد رستمی 17129 http://elc.gonbad.ac.ir/p17129
سیستم‌های دیجیتال 2 مهدی ترشیزی 16601 http://elc.gonbad.ac.ir/p16601
ماشین‌های الکتریکی 1 ناصر نوروزی 16602 http://elc.gonbad.ac.ir/p16602
مباحث ویژه مظاهر کریمی 16607 http://elc.gonbad.ac.ir/p16607
آز-الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 16608 http://elc.gonbad.ac.ir/p16608
آز-الکترونیک صنعتی علی بهنیافر 16609 http://elc.gonbad.ac.ir/p16609
زبان ماشین واسمبلی حلیمه خوجملی 16623 http://elc.gonbad.ac.ir/p16623
طراحی صفحات وب مهدی علی بگلی 16624 http://elc.gonbad.ac.ir/p16624
شیوه ارائه مطالب احمد جلیلی 16626 http://elc.gonbad.ac.ir/p16626
ریاضی مهندسی * مشخص نشده است* 16628 http://elc.gonbad.ac.ir/p16628
زنتیک مولکولی عیسی جرجانی 17202 http://elc.gonbad.ac.ir/p17202
مبانی تحقیق درعملیات نعمت اله تقی نژاد 16592 http://elc.gonbad.ac.ir/p16592
الکترومغناطیس 1 سمیرا تاجیک نژاد 16938 http://elc.gonbad.ac.ir/p16938
فیزیک عمومی   16980 http://elc.gonbad.ac.ir/p16980
کارگاه برق ناصر نوروزی 17366 http://elc.gonbad.ac.ir/p17366
خوردگی فلزات اکرم طالقانی 16976 http://elc.gonbad.ac.ir/p16976
میکروبیولوژی و آزمایشگاه * مشخص نشده است* 16979 http://elc.gonbad.ac.ir/p16979
آزمایشگاه فیزیک 1 * مشخص نشده است* 16981 http://elc.gonbad.ac.ir/p16981
ایمنوژنتیک عیسی جرجانی 17201 http://elc.gonbad.ac.ir/p17201
بیوشیمی سلول محمود صالحی 17203 http://elc.gonbad.ac.ir/p17203
الکترونیک 1 سونای کمی 16600 http://elc.gonbad.ac.ir/p16600
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17015 http://elc.gonbad.ac.ir/p17015
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17017 http://elc.gonbad.ac.ir/p17017
مبانی بوم شناسی علی ستاریان 17018 http://elc.gonbad.ac.ir/p17018
اصول سیستم‌های مخابراتی سونای کمی 16603 http://elc.gonbad.ac.ir/p16603
طرح خطوط هوایی انتقال وپروژه عبدالرضا قره خانی 16605 http://elc.gonbad.ac.ir/p16605
برنامه سازی پیشرفته (کاربردی) حلیمه خوجملی 16622 http://elc.gonbad.ac.ir/p16622
ریاضی مهندسی * مشخص نشده است* 16629 http://elc.gonbad.ac.ir/p16629
آز - معماری کامپیوتر مهدی ترشیزی 16631 http://elc.gonbad.ac.ir/p16631
آز - فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 17057 http://elc.gonbad.ac.ir/p17057
آز-جانورشناسی مهره دار * مشخص نشده است* 17066 http://elc.gonbad.ac.ir/p17066
فیزیولوژی جانوری 1 سکینه علی جان پور 17067 http://elc.gonbad.ac.ir/p17067
جبر عبدالناصر بهلکه 17136 http://elc.gonbad.ac.ir/p17136
مباحثی در ریاضیات و کاربردها نعمت اله تقی نژاد 17138 http://elc.gonbad.ac.ir/p17138
ژنتیک سلولی ومولکولی 3 سهراب بوذرپور 17197 http://elc.gonbad.ac.ir/p17197
آز- ژنتیک مولکولی ماتیا سادات برهانی 17191 http://elc.gonbad.ac.ir/p17191
رگرسیون 1 اسماعیل شیرازی 17121 http://elc.gonbad.ac.ir/p17121
فیزیک عمومی 1 مهدی عصری 17131 http://elc.gonbad.ac.ir/p17131
ریاضی عمومی 3 راضیه فرخ زاد رستمی 17134 http://elc.gonbad.ac.ir/p17134
آنالیز ریاضی سعید شکوه 17137 http://elc.gonbad.ac.ir/p17137
نظریهی گراف عبدالناصر بهلکه 17139 http://elc.gonbad.ac.ir/p17139
نقشه کشی مهندسی * مشخص نشده است* 16593 http://elc.gonbad.ac.ir/p16593
نقشه کشی مهندسی * مشخص نشده است* 16594 http://elc.gonbad.ac.ir/p16594
ریاضی عمومی 1 * مشخص نشده است* 16597 http://elc.gonbad.ac.ir/p16597
آشنایی با مهندسی برق محمد فرشاد 16598 http://elc.gonbad.ac.ir/p16598
امواج و ارتعاشات سمیرا تاجیک نژاد 16947 http://elc.gonbad.ac.ir/p16947
شیمی هتروسیکل مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16994 http://elc.gonbad.ac.ir/p16994
آز-فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17068 http://elc.gonbad.ac.ir/p17068
جنین شناسی راحله شهرکی 17085 http://elc.gonbad.ac.ir/p17085
سیتو ژنتیک عیسی جرجانی 17088 http://elc.gonbad.ac.ir/p17088
هماتولوژی ماتیا سادات برهانی 17090 http://elc.gonbad.ac.ir/p17090
آز - جنین شناسی راحله شهرکی 17091 http://elc.gonbad.ac.ir/p17091
سیستماتیک گیاهی پیشرفته علی ستاریان 17094 http://elc.gonbad.ac.ir/p17094
جذب و انتقال در گیاهان ابوالفضل دانشور 17095 http://elc.gonbad.ac.ir/p17095
بوم شناسی پوشش های گیاهی * مشخص نشده است* 17096 http://elc.gonbad.ac.ir/p17096
آز-جانورشناسی بی مهره1 کیاوش گلزاریان پور 17030 http://elc.gonbad.ac.ir/p17030
آز-بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17040 http://elc.gonbad.ac.ir/p17040
فیزیولوژی جانوری 1 سکینه علی جان پور 17048 http://elc.gonbad.ac.ir/p17048
آز-ژنتیک پایه   17074 http://elc.gonbad.ac.ir/p17074
آز - جنین شناسی راحله شهرکی 17086 http://elc.gonbad.ac.ir/p17086
مدارهای الکتریکی 2 محمد فرشاد 16599 http://elc.gonbad.ac.ir/p16599
ایمنی و بهداشت کار المیرا امانی 16972 http://elc.gonbad.ac.ir/p16972
شیمی تجزیه پیشرفته رضا اکبری 16990 http://elc.gonbad.ac.ir/p16990
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17016 http://elc.gonbad.ac.ir/p17016
برنامه سازی پیشرفته مهدی شاهینی 17117 http://elc.gonbad.ac.ir/p17117
آز-مبانی فیزیولوژی گیاهی ابوالفضل دانشور 17080 http://elc.gonbad.ac.ir/p17080
آلودگی آبهای دریاهای منطقه ای سیده آیناز شیرنگی 17100 http://elc.gonbad.ac.ir/p17100
ریاضی عمومی 1 محمد فزونی 17130 http://elc.gonbad.ac.ir/p17130
هوش مصنوعی بابک افشین 16619 http://elc.gonbad.ac.ir/p16619
گیاهان دارویی الهام امینی 17081 http://elc.gonbad.ac.ir/p17081
فیزیولوژی جانوری 2 سکینه علی جان پور 17079 http://elc.gonbad.ac.ir/p17079
آز - فیزیولوژی جانوری 2   17311 http://elc.gonbad.ac.ir/p17311
آز- شیمی عمومی 1   16995 http://elc.gonbad.ac.ir/p16995
آز - فیزیک عمومی 1 مارال آزمونفر 16996 http://elc.gonbad.ac.ir/p16996
آز-بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17050 http://elc.gonbad.ac.ir/p17050
آنالیز ریاضی 1 سعید شکوه 17118 http://elc.gonbad.ac.ir/p17118
کارگاه برق علی بهنیافر 16579 http://elc.gonbad.ac.ir/p16579
کارگاه عمومی علی بهنیافر 16606 http://elc.gonbad.ac.ir/p16606
آز-سیستم های دیجیتال 2 مهدی ترشیزی 16610 http://elc.gonbad.ac.ir/p16610
آز-سیستم های دیجیتال 1 سونای کمی 16613 http://elc.gonbad.ac.ir/p16613
ریاضیات گسسته احمد جلیلی 16630 http://elc.gonbad.ac.ir/p16630
ریاضی (جبرانی) * مشخص نشده است* 16633 http://elc.gonbad.ac.ir/p16633
طراحی سیستمهای شیء گرا مهدی ترشیزی 16634 http://elc.gonbad.ac.ir/p16634
مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 17200 http://elc.gonbad.ac.ir/p17200
ژنتیک سرطان سهراب بوذرپور 17204 http://elc.gonbad.ac.ir/p17204
فیزیک پایه 1 مصطفی مهدی پور 16935 http://elc.gonbad.ac.ir/p16935
برنامه نویسی کامپیوتر مهدی عصری 16940 http://elc.gonbad.ac.ir/p16940
فیزیک لیزر مهدی عصری 16941 http://elc.gonbad.ac.ir/p16941
آز-اپتیک مهدی عصری 16942 http://elc.gonbad.ac.ir/p16942
آزمایشگاه شیمی آلی سولماز اوسی 16982 http://elc.gonbad.ac.ir/p16982
کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی الهام امینی 16984 http://elc.gonbad.ac.ir/p16984
کارگاه شیشه گری اصغر حسینی 16985 http://elc.gonbad.ac.ir/p16985
آز - ژنتیک * مشخص نشده است* 17212 http://elc.gonbad.ac.ir/p17212
زیست فناوری میکرو ارگانیسم ها ماتیا سادات برهانی 17205 http://elc.gonbad.ac.ir/p17205
آز - شیمی عمومی 1 سولماز اوسی 17004 http://elc.gonbad.ac.ir/p17004
مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17013 http://elc.gonbad.ac.ir/p17013
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17014 http://elc.gonbad.ac.ir/p17014
بیوشیمی ساختار محمود صالحی 17019 http://elc.gonbad.ac.ir/p17019
آز-جانور شناسی بی مهرگان کیاوش گلزاریان پور 17020 http://elc.gonbad.ac.ir/p17020
احتمال مهندسی   16604 http://elc.gonbad.ac.ir/p16604
آز-ماشین‌های الکتریکی 2 علی بهنیافر 16612 http://elc.gonbad.ac.ir/p16612
گرافیک کامپیوتری 1 بابک افشین 16621 http://elc.gonbad.ac.ir/p16621
طراحی صفحات وب مهدی علی بگلی 16625 http://elc.gonbad.ac.ir/p16625
زبان تخصصی مجید مکبر اصفهانی 16983 http://elc.gonbad.ac.ir/p16983
آز - فیزیولوژی جانوری 1 * مشخص نشده است* 17069 http://elc.gonbad.ac.ir/p17069
زیست شناسی سلولی ومولکولی 2 سهراب بوذرپور 17075 http://elc.gonbad.ac.ir/p17075
جبر خطی عددی مهدی شاهینی 17141 http://elc.gonbad.ac.ir/p17141
آمار و احتمال مقدماتی اسماعیل شیرازی 17110 http://elc.gonbad.ac.ir/p17110
احتمال 2 (4واحدی) عبدالسعید توماج 17114 http://elc.gonbad.ac.ir/p17114
روش های عددی و شبیه سازی مجتبی کاشانی 17123 http://elc.gonbad.ac.ir/p17123
زیست شناسی تکوینی گیاهی الهام امینی 17192 http://elc.gonbad.ac.ir/p17192
ویروس شناسی ماتیا سادات برهانی 17196 http://elc.gonbad.ac.ir/p17196
کنترل کیفیت آماری عبدالسعید توماج 17122 http://elc.gonbad.ac.ir/p17122
مبانی ماتریس ها و جبرخطی حسن خسروی 17135 http://elc.gonbad.ac.ir/p17135
نرم افزار های ریاضی نعمت اله تقی نژاد 17140 http://elc.gonbad.ac.ir/p17140
آز فیزیک 1 * مشخص نشده است* 16596 http://elc.gonbad.ac.ir/p16596
فیزیک پلاسما مصطفی مهدی پور 16937 http://elc.gonbad.ac.ir/p16937
هواشناسی عمومی * مشخص نشده است* 16943 http://elc.gonbad.ac.ir/p16943
فیزیولوژی جانوری 3 سکینه علی جان پور 17087 http://elc.gonbad.ac.ir/p17087
بیوفیزیک محمود صالحی 17092 http://elc.gonbad.ac.ir/p17092
گرده شناسی علی ستاریان 17093 http://elc.gonbad.ac.ir/p17093
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 17097 http://elc.gonbad.ac.ir/p17097
جلبک شناسی پیشرفته جمیله پناهی میرزاحسنلو 17098 http://elc.gonbad.ac.ir/p17098
فناوری زیستی جانوران دریایی سیده آیناز شیرنگی 17099 http://elc.gonbad.ac.ir/p17099
ویژگیهای غیر زیستی دریا های منطقه ای * مشخص نشده است* 17101 http://elc.gonbad.ac.ir/p17101
آز فیزیک 1 مارال آزمونفر 16595 http://elc.gonbad.ac.ir/p16595
آز - فیزیک عمومی 1 مارال آزمونفر 17000 http://elc.gonbad.ac.ir/p17000
آز- شیمی عمومی 1 سولماز اوسی 17001 http://elc.gonbad.ac.ir/p17001
جلبک شناسی جمیله پناهی میرزاحسنلو 17026 http://elc.gonbad.ac.ir/p17026
جانورشناسی بی مهره 1 کیاوش گلزاریان پور 17031 http://elc.gonbad.ac.ir/p17031
آز-مبانی زیست شناسی سلولی ومولکولی * مشخص نشده است* 17058 http://elc.gonbad.ac.ir/p17058
مردم گیاه شناسی (اتنوبوتانی)وگیاهان اقتصادی علی ستاریان 17059 http://elc.gonbad.ac.ir/p17059
جنین شناسی راحله شهرکی 17308 http://elc.gonbad.ac.ir/p17308
مکانیک تحلیلی 1 مصطفی مهدی پور 16944 http://elc.gonbad.ac.ir/p16944
شیمی هتروسیکل پیشرفته مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی 16991 http://elc.gonbad.ac.ir/p16991
فیتو شیمی رضا اکبری 16992 http://elc.gonbad.ac.ir/p16992
فیزیک پایه 4 صبورا صالحی 16948 http://elc.gonbad.ac.ir/p16948
آز-بوم شناسی دریا   17071 http://elc.gonbad.ac.ir/p17071
آزمایشگاه شیمی عمومی سولماز اوسی 16988 http://elc.gonbad.ac.ir/p16988
فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 16997 http://elc.gonbad.ac.ir/p16997
آز- زیست شناسی جلبک ها فرزانه حبیبی 17035 http://elc.gonbad.ac.ir/p17035
آز - فیزیولوژی جانوری 1 * مشخص نشده است* 17051 http://elc.gonbad.ac.ir/p17051
آز-ژنتیک پایه * مشخص نشده است* 17052 http://elc.gonbad.ac.ir/p17052
آز-مبانی فیزیولوژی جانوری * مشخص نشده است* 17105 http://elc.gonbad.ac.ir/p17105
معادلات دیفرانسیل سعید شکوه 17116 http://elc.gonbad.ac.ir/p17116
روش های چند متغییره پیوسته 1 مجتبی کاشانی 17124 http://elc.gonbad.ac.ir/p17124
سریهای زمانی 1 اسماعیل شیرازی 17125 http://elc.gonbad.ac.ir/p17125
آز الکترونیک سید احسان سعیدی شهری 16589 http://elc.gonbad.ac.ir/p16589
آز الکترونیک سید احسان سعیدی شهری 16590 http://elc.gonbad.ac.ir/p16590
آز - معماری کامپیوتر مهدی ترشیزی 16632 http://elc.gonbad.ac.ir/p16632
زیست شناسی بی مهرگان دریائی کیاوش گلزاریان پور 17206 http://elc.gonbad.ac.ir/p17206
اقتصاد مهندسی   16591 http://elc.gonbad.ac.ir/p16591
پویائی شناسی جمعیت جانوران دریایی   17103 http://elc.gonbad.ac.ir/p17103
جبرپیشرفته عبدالناصر بهلکه - حسن خسروی 17336 http://elc.gonbad.ac.ir/p17336
شیمی عمومی رضا اکبری 16949 http://elc.gonbad.ac.ir/p16949
آنالیز حقیقی 1 راضیه فرخ زاد رستمی 17335 http://elc.gonbad.ac.ir/p17335
مبانی مهندسی ژنتیک سهراب بوذرپور 17198 http://elc.gonbad.ac.ir/p17198
مباحثی در ژنتیک سهراب بوذرپور 17199 http://elc.gonbad.ac.ir/p17199
آز - ریخت شناسی و تشریح گیاهی فرزانه حبیبی 17003 http://elc.gonbad.ac.ir/p17003
شیمی آلی مرضیه اکبرزاده 17005 http://elc.gonbad.ac.ir/p17005
آشنایی با ادوات آزمایشگاهی محمود صالحی 17006 http://elc.gonbad.ac.ir/p17006
آز - شیمی آلی سولماز اوسی 17007 http://elc.gonbad.ac.ir/p17007
فیزیک عمومی 1 مهسا افسری 17010 http://elc.gonbad.ac.ir/p17010
آز- شیمی عمومی 1   17011 http://elc.gonbad.ac.ir/p17011
ایمنی زیستی سیده آیناز شیرنگی 17012 http://elc.gonbad.ac.ir/p17012
جانور شناسی بی مهرگان کیاوش گلزاریان پور 17021 http://elc.gonbad.ac.ir/p17021
اصول تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت * مشخص نشده است* 17022 http://elc.gonbad.ac.ir/p17022
سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 16580 http://elc.gonbad.ac.ir/p16580
الکترومغناطیس سمیرا تاجیک نژاد 16582 http://elc.gonbad.ac.ir/p16582
شیوه ارائه مطالب احمد جلیلی 16627 http://elc.gonbad.ac.ir/p16627
طراحی سیستمهای شیء گرا مهدی ترشیزی 16635 http://elc.gonbad.ac.ir/p16635
شیمی آلی 2 مجید مکبر اصفهانی 16987 http://elc.gonbad.ac.ir/p16987
آز-بافت شناسی جانوری کیاوش گلزاریان پور 17076 http://elc.gonbad.ac.ir/p17076
مبانی ریاضیات (3واحدی) محمد فزونی 17111 http://elc.gonbad.ac.ir/p17111
ساختمان داده ها و الگوریتمها مهدی شاهینی 17132 http://elc.gonbad.ac.ir/p17132
زیست شناسی ماهیان سیده آیناز شیرنگی 17188 http://elc.gonbad.ac.ir/p17188
فیزیولوژی جانوری مقایسه ای سکینه علی جان پور 17189 http://elc.gonbad.ac.ir/p17189
ژنتیک مولکولی عیسی جرجانی 17194 http://elc.gonbad.ac.ir/p17194
ریاضی عمومی 1 محمد فزونی 16934 http://elc.gonbad.ac.ir/p16934
مبانی جمعیت شناسی امین محمدی استاد کلایه 17113 http://elc.gonbad.ac.ir/p17113
کاربرد اسانس ها و ترکیبات طبیعی مجید مکبر اصفهانی - اکرم طالقانی - رضا اکبری 16993 http://elc.gonbad.ac.ir/p16993
ریخت شناسی و تشریح گیاهی جمیله پناهی میرزاحسنلو 17002 http://elc.gonbad.ac.ir/p17002
آز-مبانی جانورشناسی راحله شهرکی 17027 http://elc.gonbad.ac.ir/p17027
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17028 http://elc.gonbad.ac.ir/p17028
آز-جلبک شناسی فرزانه حبیبی 17029 http://elc.gonbad.ac.ir/p17029
آز- اقیانوس شناسی ( غیر زیستی) * مشخص نشده است* 17033 http://elc.gonbad.ac.ir/p17033
آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17034 http://elc.gonbad.ac.ir/p17034
کارگاه آمار زیستی شعبان قلندر آیشی 17042 http://elc.gonbad.ac.ir/p17042
آز-زیست شناسی میکروبی ماتیا سادات برهانی 17043 http://elc.gonbad.ac.ir/p17043
تکثیر گیاهان ابوالفضل دانشور 17060 http://elc.gonbad.ac.ir/p17060
فیزیولوژی گیاهی 1 ابوالفضل دانشور 17061 http://elc.gonbad.ac.ir/p17061
بوم شناسی گیاهی علی ستاریان 17062 http://elc.gonbad.ac.ir/p17062
آز-سیستم‌های کنترل خطی علی بهنیافر 17296 http://elc.gonbad.ac.ir/p17296
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی کیاوش گلزاریان پور 17102 http://elc.gonbad.ac.ir/p17102
روش های آماری اسماعیل شیرازی 17115 http://elc.gonbad.ac.ir/p17115
ژنتیک (3 واحدی) عیسی جرجانی 17070 http://elc.gonbad.ac.ir/p17070
اصول استاندارد اکرم طالقانی 16986 http://elc.gonbad.ac.ir/p16986
اقیانوس شناسی ( غیر زیستی) * مشخص نشده است* 17036 http://elc.gonbad.ac.ir/p17036
ریاضی عمومی  1 نعمت اله تقی نژاد 16999 http://elc.gonbad.ac.ir/p16999
لیمنولوژی عمومی   17038 http://elc.gonbad.ac.ir/p17038
طرح آزمایش های 2 اسماعیل شیرازی 17127 http://elc.gonbad.ac.ir/p17127
مکانیک کوانتومی 1 صبورا صالحی 16946 http://elc.gonbad.ac.ir/p16946
جبرهمولوژیک عبدالناصر بهلکه 17334 http://elc.gonbad.ac.ir/p17334
مبانی نانوفیزیک صبورا صالحی 17294 http://elc.gonbad.ac.ir/p17294
جبر جابه جایی 2 عبدالناصر بهلکه 17337 http://elc.gonbad.ac.ir/p17337
ریاضی عمومی راضیه فرخ زاد رستمی 17008 http://elc.gonbad.ac.ir/p17008
احتمال 1 عبدالسعید توماج 17133 http://elc.gonbad.ac.ir/p17133
فیزیولوژی گیاهی 3 ابوالفضل دانشور 17193 http://elc.gonbad.ac.ir/p17193
کشت بافت وسلول گیاهی ابوالفضل دانشور 17195 http://elc.gonbad.ac.ir/p17195
ریاضی عمومی 1 نعمت اله تقی نژاد 17112 http://elc.gonbad.ac.ir/p17112
مباحث ویژه در نظریه گروهها حسن خسروی 17338 http://elc.gonbad.ac.ir/p17338
شیمی عمومی 1 مهناز نعمتی 16998 http://elc.gonbad.ac.ir/p16998
شیمی عمومی 1 مهناز نعمتی 17009 http://elc.gonbad.ac.ir/p17009
فیزیک هسته ای وذرات بنیادی وحید زنگانه 16950 http://elc.gonbad.ac.ir/p16950
گراف هاوگروه ها حسن خسروی 17339 http://elc.gonbad.ac.ir/p17339
روشهای چند متغیره گسسته 1 عبدالسعید توماج 17126 http://elc.gonbad.ac.ir/p17126
اکولوژی عمومی * مشخص نشده است* 17037 http://elc.gonbad.ac.ir/p17037
پایان نامه (6 واحدی) عیسی جرجانی 17208 http://elc.gonbad.ac.ir/p17208
سمینار اکرم طالقانی 17353 http://elc.gonbad.ac.ir/p17353
پایان نامه ( 6 واحدی)   17346 http://elc.gonbad.ac.ir/p17346
پایان نامه (6 واحدی) سهراب بوذرپور 17207 http://elc.gonbad.ac.ir/p17207
پایان نامه ( 6 واحدی) علی ستاریان 17209 http://elc.gonbad.ac.ir/p17209
پایان نامه ( 6 واحدی) ابوالفضل دانشور 17210 http://elc.gonbad.ac.ir/p17210
سمینار سهراب بوذرپور 17378 http://elc.gonbad.ac.ir/p17378
پروژه مظاهر کریمی 16636 http://elc.gonbad.ac.ir/p16636
پروژه علی بهنیافر 16638 http://elc.gonbad.ac.ir/p16638
کارآموزی علی بهنیافر 17107 http://elc.gonbad.ac.ir/p17107
کارآموزی محمد فرشاد 17106 http://elc.gonbad.ac.ir/p17106
کارآموزی مظاهر کریمی 17108 http://elc.gonbad.ac.ir/p17108
پایان نامه مجید مکبر اصفهانی 17327 http://elc.gonbad.ac.ir/p17327
پروژه محمد فرشاد 16637 http://elc.gonbad.ac.ir/p16637
پایان نامه رضا اکبری 17326 http://elc.gonbad.ac.ir/p17326
پایان نامه اکرم طالقانی 17328 http://elc.gonbad.ac.ir/p17328
سمینار رضا اکبری 17351 http://elc.gonbad.ac.ir/p17351
سمینار مجید مکبر اصفهانی 17352 http://elc.gonbad.ac.ir/p17352
پایان نامه ( 6 واحدی) جمیله پناهی میرزاحسنلو 17211 http://elc.gonbad.ac.ir/p17211